Titu: De Ziua Recoltei, producătorii, scutiţi de taxa de piaţă!

Ieri, piaţa centrală a oraşului a găzduit prima ediţie a Zilei Recoltei, desfăşurată la iniţiativa primăriei Titu. Producătorii din zona de sud a judeţului le-au adus titenilor legume şi fruncte de sezon. Astfel de evenimente se vor organiza şi în anii viitori, primăria sperând ca un număr cât mai mare de producători, dar şi de cumpărători să participe la “strânsul” recoltei.

Read more

Cazare pentru studenţii Universităţii Valahia. Află ce paşi trebuie să urmezi pentru un loc în cămin!

În mai puţin de o lună va suna clopoţelul şi pentru studenţii dâmboviţeni. Absolvenţii de liceu care au promovat anul acesta bacalaureatul şi au optat pentru una dintre cele 27 de specializări puse la dispoziţie de Universitatea Valahia din Târgovişte sunt norocoşi. Începând cu acest an universitar, studenţii din anul I de la toate facultăţile vor beneficia de cazare gratuită pe ambele semestre. Pentru studenţii din anul II, III, IV, respectiv masteranzi, instituţia va asigura locuri contra cost în cămine.

Read more

UVT oferă peste 2 500 de locuri pentru anul universitar 2012-2013. Află ce-ţi trebuie ca să devii student!

Alsolvenţii de bacalaureat sau facultate au de ales între 27 de specializări, pe care Universitatea „Valahia” din Târgovişte le pune la dispoziţie. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii UVT beneficiază de laboratoare de cercetare şi spaţii de învăţământ moderne, se bucură de spaţii de cazare şi recreere cu un confort ridicat şi pot obţine mobilităţi universitare pentru studii în străinătate.
Examenul de admiterea pentru anul universitar 2012-2013 la Universitatea „Valahia” Târgovişte are loc în luna iulie, iar din totalul de peste 2 500 de locuri oferite, 1 350 sunt în regim de fără taxă.
Pentru înscrierea la examen, candidaţii trebuie să depună la secretariatele facultăţilor un dosar cu următoarele documente:
• Fişă de înscriere;
• Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul face cunoscut dacă a avut sau are calitate de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanţare a studiilor (bugetat sau cu taxa);
• Carte de identitate – original şi copie;
• Diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu aceastea, în original sau copii legalizate;
• Certificat de naştere, în copie legalizată;
• Adeverinţă medicală tip , eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
• Candidaţii cu afecţiuni clinice sau handicap vor prezenta adeverinţe medicale în care se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare şcolara şi profesională din ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 427/1979;
• trei fotografii tip 3/4 cm;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
• certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul)
• dosar plic;
• chitanţă pentru achitarea, la casieria universitătii, a sumei prevăzută la înscriere
• acte doveditoare a situaţiei lor particulare (copie legalizată dupa certificatul de deces al părintilor – în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie; acte doveditoare ca sunt copii ai personalului didactic)
Absolvenţii de învăţământ superior cu/fără diploma de licenţă, care doresc să urmeze o a doua specializare vor ataşa în plus:
• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, (dacă este cazul);
• foaia matricola/suplimentul la diplomă;
Candidatii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Rectorat, conform solicitării candidaţilor la înscriere.
Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă în anul universitar 2012/2013, vor ataşa la cererea de înscriere în plus:
– atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberată de CNRED;
– certificat de competenţă lingvistică pentru limba română,
Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:
– admitere în anul I la studii universitare de licenta – 80 lei
– admitere la continuare de studii – 80 lei
– admitere la a II-a specializare – 80 lei
– admitere la studii universitare de masterat – 100 lei
– admitere la studii universitare de doctorat – 200 lei
– admitere la studii postuniversitare de perfectionare – 80 lei
Mai multe informaţii despre examenul de admitere la Universitatea “Valahia” din Târgovişte sunt oferite pe site-ul instituţiei, www.valahia.ro.

Absolvenţii de bacalaureat sau facultate au de ales între 27 de specializări, pe care Universitatea „Valahia” din Târgovişte le pune la dispoziţie. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii UVT beneficiază de laboratoare de cercetare şi spaţii de învăţământ moderne, se bucură de spaţii de cazare şi recreere cu un confort ridicat şi pot obţine mobilităţi universitare pentru studii în străinătate.

Read more

Puţini producători dâmboviţeni îşi permit să folosească sămânţă cu certificat de calitate

 Deşi ar trebuie să se constituie într-una dintre principalele activităţi  pentru obţinerea unei recolte de bună calitate, producătorii agricoli dâmboviţeni nu se înghesuie să producă sămânţă certificată.  Cu siguranţă, însă, costurile foarte mari pe care le presupune certificarea contribuie la acest lucru.Pentru un producător care vrea să  se autorizeze pentru producerea de material săditor certificate, taxa ajunge până la 600 de lei.
Read more
Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro