Școala Gimnazială „Constantin Secăreanu” Runcu organizează concurs pentru postul de îngrijitor (0,25 normă)

ANUNŢ

organizare concurs pentru ocupare postului de

ingrijitor-0,25 normă

 

Școala Gimnazială „Constantin Secăreanu” Runcu organizează, la sediul său din localitatea Runcu, strada Principală, nr. 94, județul Dâmbovița, concurs pentru ocuparea postului  contractual vacant:

ingrijitor-Grădinița Bădeni– 0,25 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit

 

 1. Denumirea postului: Ingrijitor -0,25 normă vacant – perioadă

 nedeterminată.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului : 

Îngrijitor:

 • nivelul studiilor:  medii/profesionale
 • vechime in muncă : minim 2 ani

 

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Constantin Secăreanu” din Runcu (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățămănt);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. copie a carnetul de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizatul se poate ridica de la secretariatul școlii);
 8. certificatul de integritate comportamentala.
 9. curriculum vitae;
 10. dosar cu șină

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

 1. ETAPE stabilite pentru concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în perioada 18.02.2020-02.03.2020, în intervalul orar 09.00-14,00 la  secretariatul unităţii şcolare, din strada Principală, nr.94, Runcu, județul Dâmbovița

 • selectia dosarelor de inscriere la concurs – 03.03.2020- ora 11.00
 • depunerea contestatiilor pentru selectia dosarelor – 03.03.2020 – orele 11.30 – 13.00
 • solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – 03.03.2020 – dupa ora 14.00
 • proba scrisă – 11.03.2020 – orele  10.00 -12.00
 • afisarea rezultatelor de la proba scrisă –  11.03.2020 –  ora 14.00
 • depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor – 11.03.2020 –  orele 14.00-15.30
 • solutionarea contestatiilor  –  11.03.2020 – orele 16.00 -17.30.
 • afisarea rezultatelor dupa contestatii – 11.03.2020 – ora 18.00
 • proba practică – 12.03.2020 – orele 10.00 – 12.00
 • afisarea rezultatelor de la proba practică – 12.03.2020  -ora 12.00
 • depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor –  12.03.2020 -orele 12.00 -13.00
 • afisarea rezultatelor dupa contestatii – 12.03.2020 – ora 13.00
 • proba de interviu – 12.03.2020 – ora 13 .30
 • afisarea rezultatelor de la proba de interviu – 12.03.2020  -ora 14.30
 • depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor –  12.03.2020 -orele 14.30 -15.00
 • afisarea rezultatelor dupa contestatii – 12.03.2020 – ora 16.00
 • AFISAREA REZULTATELOR FINALE – 12.03.2020 – ora 18.00

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității – telefon 0245 / 234 011 sau 0723 291114

Persoana de contact- prof.MĂNOIU GABRIELA -director

 

Director,

prof.MĂNOIU GABRIELA

 

 

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro