7 posturi disponibile la Teatrul Municipal „Tony Bulandra“ Târgovişte

 Teatrul Municipal „Tony Bulandra“, Târgovişte organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. referent de specialitate achiziţii publice S II;
 2. referent de specialitate secretariat S III;
 3. regizor scenă M debutant;
 4. operator lumini S debutant;
 5. actor S II;
 6. casier debutant;
 7. impresar artistic SII.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent de specialitate achiziţii publice SII:
  • studii superioare tehnice, economice, juridice (licenţă);
  • absolvent curs de calificare în atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman;
  • vechime minimă în activitatea de atribuire a contractelor de achiziţie publică de minimum 4 ani.
 • referent de specialitate secretariat S III:
  • studii superioare (diplomă de licenţă);
  • vechime minimă în muncă de 6 luni;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman;
  • experienţă profesională în activitatea de secretariat;
  • cunoştinţe solide operare calculator (internet, Word, Excel);
  • cunoaşterea a două limbi de circulaţie internaţională, una nivel avansat iar cealaltă nivel mediu).
 • regizor scenă M debutant:
  • studii medii;
  • diplomă de bacalaureat;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman;
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal;
  • recomandare din partea unei instituţii cu obiect de activitatea realizare spectacole (teatru, film etc.) constituie un avantaj.
 • impresar artistic S II:
  • studii superioare (diplomă de licenţă);
  • vechime în muncă de minimum 4 ani;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman;
  • experienţă profesională în activitatea de marketing, promovare -atestatul de impresar artistic constituie un avantaj;
  • cunoştinţe solide operare calculator (internet, Word, Excel) – disponibilitate de lucru la program repartizat inegal.
 • operator lumini S debutant:
  • studii superioarei diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe inginereşti, toate specializările din ramura inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman;
  • disponibilitate la program de lucra repartizat inegal;
  • recomandare din partea unei instituţii cu obiect de activitatea realizare spectacole (teatru, film etc) constituie un avantaj.
 • actor SII:
  • studii superioare (diplomă de licenţă) din domeniul Ştiinţe umaniste şi arte – specializarea Artele spectacolului (Actorie);
  • vechime minimă în profesia de actor de 6 luni;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman.
  • durata contractului de muncă – determinată-24 luni.
 • casier debutant:
  • studii medii (diplomă de bacalaureat);
  • abilităţi în operaţii cu numerar;
  • disponibilitate la program de lucru repartizat inegal;
  • lucru în echipă;
  • bun contact uman.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2016, ora 15.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 martie 2016, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 martie 2016: proba practică;
 • 25 martie 2016: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Teatrului Municipal „Tony Bulandra“, Târgovişte, Compartimentul Resurse Umane. tel. 0245 210046.

Distribuie:

Turbnobio

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro