Școala Gimnazială Runcu organizează concurs pentru mai multe posturi disponibile

ANUNŢ

organizare concurs pentru ocupare posturilor de

administrator financiar I (S) – 0,5 normă; secretar (S)-1 normă;

ingrijitor-0,25 normă

 

Școala Gimnazială „Constantin Secăreanu” Runcu organizează, la sediul său din localitatea Runcui, strada Principală, nr. 94, județul Dâmbovița, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante: administrator financiar I (S) – 0,5 normă, secretar (S) – 1 normă, ingrijitor-Grădinița Brebu– 0,25 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit

 

 1. Denumirea postului: Administrator financiar grad I S – 0,5 normă vacant – perioadă

 nedeterminată.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului : 

 

Administrator financiar:

 • nivelul studiilor:  superioare- cu examen de licență promovat –specializare – studii economice
 • cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din invatamant -EDUSAL,REVISAL,SIIR
 • cunoștințe de utilizare si operare PC – Excel Word
 • noțiuni de comunicare in relații publice
 • vechime in specialitatea postului –minim 3 ani

Secretar:

 • nivelul studiilor:  superioare -cu examen de licenta promovat
 • cunostinte de utilizare a softurilor specifice activitatii din invatamant- EDUSAL,REVISAL,SIIR
 • cunostinte de utilizare si operare PC – Excel Word
 • notiuni de comunicare in relații publice
 • vechime in muncă –minim 3 ani

Îngrijitor:

 • nivelul studiilor:  medii/profesionale
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani

 

 

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Constantin Secăreanu” din Runcu (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățămănt);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 4. copie a carnetul de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizatul se poate ridica de la secretariatul școlii);
 8. certificatul de integritate comportamentala.
 9. curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.

 1. ETAPE stabilite pentru concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în perioada 31.01.2020-13.02.2020, în intervalul orar 09.00-15,00 la  secretariatul unităţii şcolare, din strada Principală, nr.94, Runcu, județul Dâmbovița

 • selectia dosarelor de inscriere la concurs – 14.02.2020
 • depunerea contestatiilor pentru selectia dosarelor – 14.02.2020 – orele 11.00 – 13.00
 • solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor – 14.02.2020 – dupa ora 14.00
 • probele scrise – 25.02.2020 – orele  10.00 -12.00
 • afisarea rezultatelor de la proba scrisa –   25.02.2020 –  ora 14.00
 • depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor – 25.02.2020 –  orele 14.00-15.30
 • solutionarea contestatiilor  –  25.02.2020 – orele 16.00 -17.30.
 • afisarea rezultatelor dupa contestatii – 25.02.2020 – ora 18.00
 • probele practice – 26.02.2020 – orele 10.00 – 12.00
 • afisarea rezultatelor de la proba practica – 26.02.2020  -ora 12.00
 • depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor –  26.02.2020 -orele 12.00 -13.00
 • afisarea rezultatelor dupa contestatii – 26.02.2020 – ora 13.00
 • proba de interviu – 26.02.2020 – ora 13 .30
 • afisarea rezultatelor de la proba de interviu – 26.02.2020  -ora 14.30
 • depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor –  26.02.2020 -orele 14.30 -15.00
 • afisarea rezultatelor dupa contestatii – 26.02.2020 – ora 16.00
 • AFISAREA REZULTATELOR FINALE – 26.02.2020 – ora 18.00

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității – telefon 0245 / 234 011 sau 0723 291114

Persoana de contact- prof.MĂNOIU GABRIELA -director

 

Director,

prof.MĂNOIU GABRIELA

 

 

 

 

 

 


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro