Clubul Sportiv Municipal Târgovişte angajează şef serviciu – serviciul economic

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE                                                 

ANUNŢĂ

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SEF SERVICIU (personal contractual), ÎN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIC, RESURSE UMANE, SECRETARIAT

 

I.     CONDIŢII GENERALE: conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/23.03.2011

II.  CONDIŢII SPECIFICE

 • Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, profil economic;
 • Vechime în muncă: minim 4 ani;
 • Cunoştinţe operare PC;
 1. III.         DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

–  Cererea de înscriere;

–  Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–  copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

–  copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;

–  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–  Cazier judiciar;

–  Curriculum vitae;

IV.         DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE:

 • 6 februarie 2017, ora 16.00 la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

V.   DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

–  13 februarie 2017:  proba scrisă, ora 10.00;

–  15 februarie 2017:  interviul,  ora 10.00;

–  Sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 8B, Târgovişte.

VI.BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 571/2003 Codul fiscal al României cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea   controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu ;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituţiilor publice, cu completările şi modificările ulterioare;
 • HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
 • OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
 • HG nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
 • HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordin 1954/2005 – pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
 • Ordin 1043/2010 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
 • Ordin nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual ;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte ;

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

tel. 0245.640.644 sau la sediul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Data 19.01.2017

 

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro