Universitatea Valahia organizează concurs pentru 5 posturi de cercetător științific

Distribuie:

Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Județul Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul I.C.S.T.M, după cum urmează:

 • Centrul de Cercetare Ştiinţe Aplicate şi Tehnologii Moderne:
  1. cercetător ştiinţific – microscopie electronică /microscopie cu forţa atomică;
  2. cercetător ştiinţific – analiza proprietăţilor fizico-chimice ale materialelor.
 • Centrul de Cercetare şi Expertizare a Resurselor Naturale şi Mediului:
  1. cercetător științific – nanotehnologii şi expertizarea resurselor naturale;
  2. cercetător ştiinţific – determinarea metalelor grele în probe vegetale;
 • Centrul de Cercetare – Şcoala Academică de Ştiinţa Materialelor:
  1. cercetător ştiinţific – proiectarea, fabricaţia şi testarea sistemelor mecanice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • cercetător ştiinţific – microscopie electronică /microscopie cu forţa atomică:
  • studii universitare de licenţă în fizic;
  • doctorat în fizică;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
  • lucrări publicate în domeniu;
  •  limbi străine cunoscute.
 • cercetător ştiinţific – analiza proprietăţilor fizico-chiniice ale materialelor:
  • studii universitare de licenţă în chimie industrială;
  • doctorat în chimie;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
  • lucrări publicate în domeniu;
  • limbi străine cunoscute.
 • cercetător științific – nanotehnologii şi expertizarea resurselor naturale:
  • studii universitare de licenţă în ingineria mediului;
  • doctorat în ingineria mediului sau ingineria materialelor;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
  • lucrări publicate in domeniu;
  • limbi străine cunoscute.
 • cercetător ştiinţific – determinarea metalelor grele în probe vegetale:
  • studii universitare de licenţă în fizică;
  • doctorat în fizică;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
  • lucrări publicate în domeniu;
  • limbi străine cunoscute.
 • cercetător ştiinţific – proiectarea, fabricaţia şi testarea sistemelor mecanice:
  • studii universitare de licenţă în inginerie mecanică,
  • doctorat în inginerie mecanică;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani;
  • lucrări publicate în domeniu;
  • limbi străine cunoscute.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 februarie 2016, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor – la sediul Rectoratului – Registratură, Târgovişte, bd. Regele Carol I nr. 2;
 • 14 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la sediul I.C.S.T.M, Târgovişte, aleea Sinaia nr. 13, judeţul. Dâmboviţa;
 • 18 martie 2016, ora 10:00: proba interviu – la sediul I.C.S.T.M, Târgovişte, aleea Sinaia nr. 13, judeţul. Dâmboviţa.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „Valahia” din Târgoviște, Județul Dâmbovița, bd. Regele Carol I, nr. 2, telefon 0245/220.455.

Distribuie:

Regata Turbnobio

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Flax Gopo Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro