Inspectoratul Școlar Județean caută consilier juridic. Vezi condițiile de angajare:

 Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița anunță scoaterea la concurs a funcţiei contractuale de execuție vacante de consilier juridic IA  din cadrul Compartimentului Juridic.

       Condițiile de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa 1 la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată prin H.G. nr.1027/ 2014.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului orice persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice pentru participare la concurs

a)studii superioare juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

b)cunoștințe de operare PC;

c)vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minim 9 ani.

Dosarul de înscriere la concurs

În conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs
 2. Copia actului de identitate

3.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

4.Copia carnetului de muncă și adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, după caz.

5.Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului).

6.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 1. Curriculum vitae;
 2. Alte documente relevante.

Actele prevăzute la pct. 2), 3), 4) și 8) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul, sau în copii legalizate.

Bibliografie :

 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.M.E.C.T.S. nr. 5530/ 05.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a inspectoratelor scolare, modificat şi completat prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/ 18.03.2014
 3. Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea contenciosului administrativ,nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) actualizată şi modificată prin Legea nr.12/ 2015.

Calendarul de desfășurare a concursului:

-Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127 Târgovişte, până la data de 14.09.2015, ora 16:00.

Concursul constă în parcurgerea următoarelor etape :

 1. a) selecția dosarelor: 16.09.2015;
 2. b) depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor : 17.09.2015;
 3. c) afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse în urma selecţiei dosarelor : 18.09.2015;
 4. d) proba scrisă: 21.09.2015, ora 09:00;
 5. e) afişarea rezultatelor la proba scrisă : 22.09.2015;
 6. f) depunerea contestaţiilor în urma rezultatelor obţinute la proba scrisă : 22.09.2015- orele 12.00-16.00;
 7. g) proba practică : 24.09.2015, ora 09.00;
 8. h) interviul : 24.09.2015, ora 12.00;
 9. i) afişarea rezultatelor în urma probei practice şi a interviului : 25.09. 2015;
 10. j) depunerea contestaţiilor în urma rezultatelor obţinute la proba practică şi interviu : 25.09.2015;
 11. k) afişarea rezultatelor finale după contestaţii : 28.09.2015.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Audit din cadrul I.S.J. Dâmboviţa, la secretariatul comisiei de concurs – Dumitru Cristina, telefon 0733.738.909.

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro