Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de luni, nr. 3704
17-1-2022

Primăria Lungulețu – informare privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Documete necesare privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece noiembrie 2021-martie 2022

Prin prezenta, vă facem cunoscut că incepand din data de 04 octombrie 2021, Primăria  Lunguletu, prin Compartimentul de Asistenta Sociala va începe acţiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile aduse ulterior,  consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică (doar in situatia in care nu detin alta forma de incalzire; aceasta situatie se constata prin ancheta sociala intocmita in termen de 15 zile de la data depunerii cererii) sau lemne, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 750 lei.

 

Beneficiarii sunt familiile si persoanele singure cu un venit de net lunar de pana la 750 lei/luna.

Familia este reprezentata de sotul, sotia, precum si de alte persoane, indiferent daca intre acestea exista sau nu relatii de rudenie care au acelasi domiciliu sau resedinta si/ sau care locuiesc si se gospodaresc impreuna.

Persoana singura este persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor , precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata.

Titularul ajutorului – reprezentantul familiei sau dupa caz, persoana singura care indeplineste conditiile legale de acordare a ajutorului, care solicita acordarea acestuia si care poate fi, dupa caz: proprietarul locuintei, persoana care a instrainat locuinta in baza unui contract cu clauze de intretinere, succesor de drept al proprietarului, să existe o clauză de întreţinere sau de habitaţie, titular de contract de închiriere, comodat sau concesiune. Poate fi titular şi alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere sau reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani, ori alte persoane care nu au capacitatea de reprezentare.

Formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se ridica si se depun completate  însoţite de documentele doveditoare pentru stabilirea componenţei familiei, a veniturilor, precum şi a dreptului de proprietate sau folosinţă privind locuinţa pentru care se solicită acordarea ajutorului la sediul Primariei Lunguletu Compartimentul de Asistenta Sociala Lunguletu.

 

 

 

Acte necesare:

– Dosar cu sina

– Cerere si declaratie pe propria raspundere, formular ce se ridica de la Biroul de Asistenta sociala din cadrul Primariei Lunguletu insotita de urmatoarele documente dupa caz :

 1. Acte de proprietate/chirie – copie xerox după actul de proprietate, actul de închiriere, comodat, folosinţă, imputernicire din partea proprietarului locuintei ,iar pentru titular viza obligatorie pe buletin

– Acte din care sa rezulte calitatea titularului  cererii fata de locuinta pentru care se solicita ajutorul;

– pt. aj. de incalzire a locuintei cu energie electrica si gaze naturale- factura de plata.

– adeverinte elevi pentru copii care frecventeaza o forma de invatamant.

 1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei

 Pentru fiecare din membrii familiei mentionati in formularul de cerere se vor depune urmatoarele documente (in copie):
– buletin de identitate sau carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele cu varsta peste 14 ani; este obligatoriu ca toate persoanele mentionate in formularul de cerere sa aiba inscrisa in actele de identitate adresa la care solicita ajutorul pentru incalzire (mutatia sau viza de resedinta)
– certificate de naştere pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.

– cerificat casatorie; cert deces; hotarare jud. de divort, incredintare copii etc. dupa caz;
Nota: actele de identitate trebuie sa fie valabile
3. Acte de venit

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2021 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie 2021).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:

– adeverinta institutie de invatamant in cazul burselor pentru elevi si studenti, cu exceptia burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’;

– drepturi provenite din salarii (venit net salarial al lunii anterioare depunerii cererii) cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente;

– indemnizatii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, alocaţiile de stat pentru copii, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, somaj, alte drepturi etc.

– adeverinta privind veniturile de la APIA( document din care sa reiasa veniturile primite de la APIA).           

 1. Alte acte doveditoare
  – copie dupa cartea de identitate sau talonul autoturismului/autoturismelor (din care sa reiasa anul de fabricatie), aflate in stare de functionare, detinute de toti membrii familiei mentionati in formularul de cerere;
  – copie dupa actul de proprietate al bunurilor detinute de toate persoanele mentionate in formularul de cerere.

– alte documente dupa caz.

Se completeaza obligatoriu pe ultima pagina din formularul de cerere, care sunt actele care au fost depuse la dosar.
 Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.6 alin.1 lit.e din O.U.G. nr.70/2011. Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea

 

 

 

.minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel sunt consideraţi în întreţinerea părinţilor naturali.

 

 

ATENTIE!!!


– singurele venituri care nu se iau în calcul sunt: ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studiu, sociale şi sprijinul financiar “Bani de liceu”, alocatia de stat pt. copii;
– persoanele care beneficiaza de pensii trebuie sa declare toate tipurile de pensii pe care le primesc;
– persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj trebuie sa declare cuantumul ajutorului incasat in luna anterioara depunerii cererii, si trebuie sa depuna un nou formular de cerere actualizat in momentul in care inceteaza dreptul la ajutorul de somaj;

– obligatoriu de declarat veniturile obtinute din strainatate, atasandu-se copie dupa contractul de munca;

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI:

          Comunicarea în scris in termen de 5 zile a modificărilor cu privire la componenta familiei si a veniturilor realizate de membrii acesteia, prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul Primariei Lunguletu, judetul Dambovita.

– se vor respinge cererile care nu sunt completate corect, lizibil, care nu sunt semnate si pe care nu a fost trecuta data completarii, la care nu s-au atasat toate actele necesare solicitate, sau la care difera veniturile declarate in cerere cu veniturile care reies din actele doveditoare;

 • Aducerea la cunostinta in termen a oricarei modificari intervenita este obligatorie, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
 • Nedeclararea corectă a componenţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală.  
 • Plata acestor ajutoare se face de catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Dambovita.

Pentru beneficiarii de ajutor social care folosesc pentru incalzirea locuintei combustibili solizi sau petrolieri (lemne), ajutorul de incalzire este suportat de catre bugetul local. Plata acestuia se face pentru toata perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022, pana la data de 31.10.2021.

Termen pentru depunere: data de 15 a fiecarei luni la sediul Compartimentului de Asistenta sociala, pentru a beneficia cu luna in care se depune  cererea ex: pana la data de15 noiembrie, pentru a se stabili dreptul incepand cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată, se va pierde o lună de la plată (ex: 16-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileşte cu luna decembrie)

PROGRAM PRELUARE CERERI: INCEPAND DIN 11.10.2021, DE LUNI – VINERI: 09,00- 16,00

CUANTUM AJUTOR INCALZIRE

PERIOADA NOIEMBRIE2020- MARTIE 2021

 

Art. 7. – (1) Ajutorul se acorda in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, dupa caz, iar suma aferenta pentru compensarea procentuala se suporta din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

 1. a) in proportie de 100% din valoarea de referinta, dar nu mai mult decat consumul facturat, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 200 lei;
  b) in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 200,1 lei si 320 lei;
  c) in proportie de 80%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 320,1 lei si 440 lei;
  d) in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 440,1 lei si 560 lei;
  e) in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 560,1 lei si 680 lei;
  f) in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 680,1 lei si 920 lei;
  g) in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 920,1 lei si 1.040 lei;
  h) in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.040,1 lei si 1.160 lei;
  i) in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.160,1 lei si 1.280 lei;
  j) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 1.280,1 lei si 1.386 lei;
  k) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 1.280,1 lei si 2.053 lei.
  (2) Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure.
  (3) Valoarea de referinta, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica de:
 2. a) 250 lei/luna, pentru gaze naturale;
  b) 500 lei/luna, pentru energie electrica;
  c) 320 lei/luna, pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

 

 

Distribuie:

hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
getsbet Gopo

CITEȘTE ȘI

kiss2022-01.jpg
romserv.jpg
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Webhosting Armand Media