Consiliul Local Titu, decizie de scutire a scutire de la plata majorărilor de întârziere

Hotărârea se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează majorări de întarzire bugetului local al oraşului Titu pentru neachitarea obligaţiilor de plată calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în vigoare.

Scopul procedurii este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, prin acordarea scutirii la plata majorărilor de întârziere generate de neachitarea de către persoanele fizice a obligaţiilor de plată la bugetul local.

Durata aplicării procedurii

Prezenta procedură se aplică de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local Titu până la data de 27.12.2016.

Condiţii de eligibilitate a procedurii

Scutirile ce vor fi acordate prin prezenta procedură, sunt cele prevăzute de art.l85 alin.(l) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, reprezentând scutiri de majorări de întârziere.

Scutirea se aplică în cota de 100% majorărilor aferente obligaţiilor bugetare stinse până la data de 27.12.2016.

Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) sting integral, până la data de 27.12.2016, obligaţiile fiscale constând în impozite şi taxe locale, chirii şi redevenţe restante la 30.09.2016 sau au stinse integral impozitele şi taxele până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Dacă o persoană fizică are mai multe tipuri de obligaţii către bugetul local al Oraşului Titu şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxă, chirie, redevenţă, prezenta procedură de scutire de la plată se va aplica în mod corespunzător numai pentru majorările aferente respectivului impozit local/taxă locală, chirie sau redevenţe datorate.

  1. b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 27.12.2016 inclusiv.

Modalităţi de implementare a procedurii

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la compartimentul de specialitate, respectiv la Biroul Venituri, până la data de 27.12.2016 inclusiv, o cerere pentru acordarea scutirilor solicitate.

Cererea privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată va fi analizată în termen de 30 zile de la data înregistrării de către Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice .

În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de către Biroul Venituri, care va fi supus spre aprobare Primarului oraşului Titu, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare, se va emite de către Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice, decizia privind acordarea/neacordarea facilităţii.

Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice verifică îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală, la data solicitării, a obligaţiilor de plată datorate bugetului local al oraşului Titu, pentru care se solicită scutirea, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.

Operarea efectivă a facilităţilor acordate se va efectua în baza referatului aprobat de către Primarul oraşului Titu şi a deciziei de calcul a majorărilor de întarziere aferente obligaţiilor de plată, datorate bugetului local al oraşului Titu pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta procedură, după care vor fi scăzute din evidenţele fiscal. Despre acest lucru se va proceda la înştiinţarea persoanei fizice care a depus cererea.

În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă raportat la condiţiile prezentei proceduri, Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice îi comunică în scris acest lucru.

 


Valeriana heidelbergcement


Gurmand + Raiman caleatargovetilor
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Statistici Trafic Google Analytics
Statistici Trafic.ro