Spitalul Judeţean Târgovişte angajează personal! Vezi posturile şi cerințele

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcților contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • un post de fochist III (muncitor calificat III)- Serv. Tehnic şi întreţinere (punct lucru Moroeni);
 • un post de instalator II (muncitor calificat II) – Serviciul Tehnic şi întreţinere:
 • un post de liftier IV (muncitor calificat IV) – Serviciul Tehnic şi întreţinere – Birou avizare tehnică lucrări şi lifturi;
 • un post de consilier juridic debutant – Serviciul Achiziţii, Aprovizionare, Urmărire Contracte – Birou Avizare şi Urmărire Contracte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • fochist III (muncitor calificat III) – categoria de calificare 2, 3 ani vechime în meserie, autorizaţie IS.C.I.R. în termen de valabilitate, concurs pentru ocuparea postului;
 • instalator II ( muncitor calificat II) – categoria de calificare 3 sau 4, 6 ani vechime în meserie, concurs pentru ocuparea postului;
 • liftier IV (muncitor calificat IV), categoria de calificare I autorizaţie I.S.C.I.R. în termen de valabilitate, concurs pentru ocuparea postului;
 • consilier juridic debutant – diplomă de licenţă în specialitate, concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

-31 august 2016, ora 11.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-08 septembrie 2016, ora 09.00: proba scrisă;

-13 septembrie 2016, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

-cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

-cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

-adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.spitaldb.ro.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Judeţul Dâmboviţa, la telefon 0245/631.582, interior 1811.

 

 

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro