Se acordă despăgubiri pentru culturile afectate de seceta din această vară. Vezi cuantumul ajutorului pentru fiecare cultură:

Distribuie:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că în data de 27 octombrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial  nr. 797, Ordonanţa de urgenţă nr. 45 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015.

Beneficiarii ajutorului de stat  sunt producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie agricolă primară, respectiv:

a)producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

b)producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c)producători agricoli persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Criterii de eligibilitate:

a)să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de peste 30%;

b)să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică de plată aferentă anului 2015.

Nu sunt eligibili schemei beneficiarii care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe.

Cererea  de solicitare a ajutorului  de stat se depune la Centrele locale sau Centrele județene ale APIA unde solicitantul  a depus  cererea unica de plata pentru anul 2015, însoţită de următoarele documente:

a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

b)copie a atestatului de producător, după caz;

c)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;

d)copie a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;

  1. e) document cont bancar deschis la instituţii de credit pentru persoanele fizice
  2. f) document aferent contului deschis la Trezoreria Statului pentru  persoane juridice.

Solicitantul va prezenta si documentele originale pentru copiile prevazute la punctele a-c

Termen limită  de depunere – 30 noiembrie 2015

 

CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat în funcţie de categoria beneficiarului

 

– lei/ha –

Cultura Persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale Persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică
Porumb boabe 280 560
Floarea-soarelui 285 570
Soia 335 670
Cartof 1.130 2.260
Sfeclă de zahăr 600 1.200
Legume în câmp 1.490 2.980
Plante de nutreţ* 222,5 445
Păşune 50 100
Fâneaţă 75 150

 

Distribuie:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro