Cinci posturi scoase la concurs de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 1 post de psiholog stagiar în cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”;
• 1 post de kinetoterapeut în cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”;
• 1 post de psiholog practicant în cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Floare de Colț”;
• 1 post de logoped debutant în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești;
• 1 post de asistent social practicant în cadrul Centrului de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta, în domeniul științe sociale, specializarea psihologie;

Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice;
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea kinetoterapie;
b) vechimea minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției,

Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Floare de Colț“, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale, specializarea psihologie;
b) vechimea minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe sociale, specializarea psihologie/psihopedagogie specială.

Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent social practicant (S) din cadrul Centrului de Servicii Comunitare „Floarea Speranței„ Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, specializarea asistență socială sau în domeniul științelor umaniste și arte, specializarea teologie asistență socială;
b) vechimea minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 iulie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 19 iulie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, din Târgoviște, str. I.C. Vissarion, nr.1, telefon 0245/217.686, 0245/614.615.


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro