ANUNȚ angajare: Școala Gimnazială „Ion Ciorănescu” Moroeni scoate la concurs mai multe posturi

ANUNŢ
organizare concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare – 1 normă, îngrijitoare -0,5 normă, mediator școlar – 0,5 normă

Școala Gimnazială Ion Ciorănescu Moroeni organizează, la sediul său din localitatea Moroeni, strada Pieței, numărul 2, județul Dâmbovița, concurs pentru ocuparea posturilor de:
– Îngrijitoare – 1 normă,
– Îngrijitoare – 0,5 normă
– Mediator școlar – 0,5 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. Denumirea postului: îngrijitor – 1 normă, vacant, perioadă nedeterminată;
: îngrijitor – 0,5 normă, vacant, perioadă nedeterminată;
: mediator – 0,5 normă, vacant, perioadă nedeterminată;

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de îngrijitor – 1 normă

– nivelul studiilor: gimnaziale, școală profesională, liceale
– vechime în specialitatea postului: minimum 6 luni

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de mediator școlar:

– nivelul studiilor:
• liceale urmate de curs de mediator școlar recunoscut de Ministerul Educației;
• liceale (liceu pedagogic), specializarea mediator școlar;
• superioare cu specializarea asistență social;

– cunoștințe operare PC: Microsoft Office, Internet Explorer
– abilități de relaționare, comunicare, persuasiune și muncă în echipă

Dosarul de concurs conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale „Ion Ciorănescu” Moroeni (tipizatul se poate ridica de la sediul unității de învățământ);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) copie a carnetului de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în profesie şi/sau în specialitatea postului;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizatul se poate ridica de la secretariatul școlii);
h) certificatul de integritate comportamentală.
i) curriculum vitae;
j) dosar cu șină.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus.
2. ETAPE stabilite pentru concurs:
Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în perioada 12-21.07.2021, în intervalul orar 09.00 – 12.00 la secretariatul unităţii şcolare, din strada Pieței, nr. 2, Moroeni, județul Dâmbovița.
Etapele concursului:
• selectia dosarelor de înscriere la concurs – 21.07.2021 dupa ora 14.00
• afisare rezultate in urma selectiei dosarelor depuse – 21.07.2021 – ora 16.00
• depunerea contestatiilor pentru selectia dosarelor – 22.07.2021 – orele 11.00 – 13.00
• solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor -22.07.2021 – dupa ora 14.00
• proba scrisă – 30.07.2021 – orele 10.00 -12.00
• afisarea rezultatelor de la proba scrisa – 30.07.2021 – ora 14.00
• depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor – 02.08.2021 – orele 09.00-12.00
• solutionarea contestatiilor – 02.08.2021 – orele 13.00 -15.00.
• afisarea rezultatelor dupa contestatii – 02.08.2021 – ora 15.00
• proba practică – 03.08.2021 – orele 10.00 – 12.00
• afisarea rezultatelor de la proba practica – 03.08.2021 – ora 12.00
• depunerea contestatiilor dupa afisarea rezultatelor – 04.08.2021 -orele 09.00-12.00
• afisarea rezultatelor dupa contestatii – 04.08.2021 – ora 13.00
• proba de interviu – 05.08.2021 – ora 10.00
• afisarea rezultatelor de la proba de interviu – 05.08.2021 – ora 12.00
• depunerea contestatiilor dupa afișarea rezultatelor – 06.08.2021 -orele 09.00-15.00
• AFISAREA REZULTATELOR FINALE – 06.08.2021 – ora 15.00

3. Probele concursului:

a) Proba scrisă;
b) Proba practică:
• proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant;
Proba practică include următoarele criterii de evaluare:
• Capacitate de adaptare;
• Capacitate de gestionare a situațiilor dificile;
• Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
• Capacitate de comunicare;
• Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice;
Proba interviu:
• În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților;
• Interviul se realizează pe baza următaorelor criterii de evaluare:
– abilități și cunoștințe impuse de post;
– capacitatea de sinteză și analiză;
– motivația candidatului;
– comportamentul în situații de criză, inițiativă și creativitate.
Toate probele se vor desfasura in cadrul scolii.

Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității – telefon 0245/772206, de luni până vineri, în intervalul 09.00-12.00
Director,
Prof. Popa Oana Petruța

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro