Consiliul local Tătărani este convocat pentru data de 31 august

       R O M Â N I A

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA  TĂTĂRANI

       P R I M A R                                                

 

                                      

                                                                   D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița în ședință  ordinară

                                                               în data de  31.08.2021

 

 

 

              Primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița,    

            Având în vedere :

             –  Prevederile art.133 alin.(1)si art.134 alin.1) lit. ”a” , alin.5) si art.135 alin.1) alin.3) si alin.4) din Ordonanța de Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art.155 alin.1) lit.”b” si art.196 alin.1) lit.”b” din Ordonațta de  Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

D I S P U N E:

                                                 

 

              Art.1-  Se convoacă Consiliul local Tătărani, județul  Dâmbovița în  ședință  ordinară   în data 31.08.2021, orele 16,00.

                    (1)- Ședința  se va desfășura în  Căminul cultural din satul Gheboieni, comuna Tătărani cu participarea fizică a consilierilor locali.

               Art.2- Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în  Proiectul ordinii de zi al ședinței , ca anexă  la prezenta dispoziție.

              Art. 3- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local  sunt puse la dispoziția consilierilor  locali pe suport de hârtie  la sediul Primăriei comunei Tătărani.

              Art.4- Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare  celor trei comisii  de specialitate din cadrul   consiliului local.

              Art.5- Consilierii  locali   pot formula  și  depune amendamente de fond sau de formă la proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art.2 din prezenta dispoziție, în condițiile art.138 alin.(12) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare.

            Art.6- Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziții  se obligă secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare către autoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate și se aduce la  cunostință publică.

 

 

 

       TĂTĂRANI                                                                                               P R I M A R

        Nr.155                                                                                           PĂTRU  CONSTANTIN

        Data-25.08.2021 

                          

 

 

                     Contrasemnează pentru  legalitate,    

                              Secretar general  comună  

                                 MIHĂILĂ  MIOARA

 

 

 

           R O M ÂN I A

  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                          Anexă  la Dispoziția

   COMUNA TĂTĂRANI                                                               Nr.155 /25.08.2021                                                                   

         

 

Proiectul  ordinii  de   zi   a ședinței ordinare a

Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița  din data de 31.08.2021   

                                                                

                   PROIECTE DE  HOTĂRÂRE:

  1. .Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare.

 

   2.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.37/24.08.2021  privind alegerea președintelui de ședință.

          – inițiator Primarul comunei Tatarani

 

   3.-   Proiect de hotarare a consiliului local, nr.28/03.06.2021 privind atestarea Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al unității administrativ- teritoriale comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa.

     – inițiator Primarul comunei Tatarani

 

 

  4.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.36/21.07.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală  a comunei  Tătărani, județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2030.

         – initiator Primarul comunei Tatarani

 

 5.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.38/24.08.2021 privind aprobarea Execuției  bugetare  pe trimestrul al  II  lea al  anului  2021  privind bugetul de venituri și cheltuieli  al   comunei Tătărani, județul Dâmbovița și a Raportului de analiza privind redimensionarea cheltuielilor.

      – initiator Primarul comunei Tatarani

 

 

6.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.39/24.08.2021 privind   modificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 2021 pe trimestrul al  III- lea la partea de venituri si cheltuieli.

      – initiator Primarul comunei Tatarani

 

   7.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.40/25.08.2021 privind  renunțarea la calitatea de membru asociat al comunei Tătărani prin Consiliul local Tătărani în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Dâmboviței.”

      – initiator Primarul comunei Tatarani

 

                                                                                                       

                                                                                                        P R I MA R

                                                                                                 PĂTRU CONSTANTIN

 

 

            Redactat:          –    Secretar general comună

                                                           Mihăilă Mioara

  •   Birou financiar-contabilitate

    Cocoșilă Bianca Georgiana               

 

 

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

Valeriana Gurmand + Raiman

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro