Consiliul local Tătărani este convocat pentru data de 29 septembrie

 

       D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița în ședință  ordinară

         în data de  29.09.2021

 

 

 

              Primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița,    

            Având în vedere :

             –  Prevederile art.133 alin.(1)si art.134 alin.1) lit. ”a” , alin.5) si art.135 alin.1) alin.3) si alin.4) din Ordonanța de Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art.155 alin.1) lit.”b” si art.196 alin.1) lit.”b” din Ordonațta de  Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

D I S P U N E:

                                                 

 

              Art.1-  Se convoacă Consiliul local Tătărani, județul  Dâmbovița în  ședință  ordinară   în data 29.09.2021, orele 16,00.

                    (1)- Ședința  se va desfășura în  Căminul cultural din satul Gheboieni, comuna Tătărani cu participarea fizică a consilierilor locali.

               Art.2- Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în  Proiectul ordinii de zi al ședinței , ca anexă  la prezenta dispoziție.

              Art. 3- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local  sunt puse la dispoziția consilierilor  locali pe suport de hârtie  la sediul Primăriei comunei Tătărani.

              Art.4- Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare  celor trei comisii  de specialitate din cadrul   consiliului local.

              Art.5- Consilierii  locali   pot formula  și  depune amendamente de fond sau de formă la proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art.2 din prezenta dispoziție, în condițiile art.138 alin.(12) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare.

            Art.6- Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziții  se obligă secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare către autoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate și se aduce la  cunostință publică.

 

 

 

       TĂTĂRANI                                                                                               P R I M A R

        Nr.176                                                                                           PĂTRU  CONSTANTIN

        Data-23.09.2021 

                          

 

 

Contrasemnează pentru  legalitate,    

                              Secretar general  comună  

                                 MIHĂILĂ  MIOARA

 

 

 

           R O M ÂN I A

  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                          Anexă  la Dispoziția

                                                                          COMUNA TĂTĂRANI                                                               Nr.176 /23.09.2021                                                                   

         

Proiectul  ordinii  de   zi   a ședinței ordinare a

Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița  din data de 29.09.2021   

                                                                

                   PROIECTE DE  HOTĂRÂRE:

  1. .Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare.

 

   2.- Proiect de hotărâre a consiliului local, nr.43/17.09.2021  privind  validarea  modificarilor  înregistrate în  Bugetul local al comunei Tătărani , județul Dâmbovița  pe  anul 2021, ca urmare a Dispoziției nr.162/09.09.2021 a Primarului comunei Tătărani, județul Dâmbovița privind modificarea bugetului local al comunei Tatarani, judetul Dmbovita pe anul 2021 .

          – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

 3.- Proiect de hotărâre Nr.44/17.09.2021   privind aprobarea  Devizului general  actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții  « Reabilitare, modernizare, extindere și dotare clădire Școala  Generală cu clasele I-VIII din satul Căprioru, comuna Tătărani, județul Dâmbovița».

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

  4.- Proiect de hotărâre a consiliului local,  Nr.45/22.09.2021   privind   rectificarea  Bugetului local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița pe anul 2021 pe trimestrul al  III-lea.

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

 

 

 

                                                                                                        

                                                                                                        P R I MA R

                                                                                                 PĂTRU CONSTANTIN

 

 

            Redactat:          –    Secretar general comună

                                                           Mihăilă Mioara

  •   Birou financiar-contabilitate

    Cocoșilă Bianca Georgiana               

 

 

Distribuie:

Locuri de munca difamcom

novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]

#Citeste si:Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Flax Gopo
Webhosting Armand Media Star Sistems Security - Paza si protectie

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro