Gazeta Dambovitei | Cele mai noi știri din Targoviște și Dâmbovița

Ediția de vineri, nr. 3659
3-12-2021

Consiliul local Tătărani, convocat pentru 25 noiembrie. Proiectul ordinii de zi a ședinței

R O M Â N I A

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA  TĂTĂRANI

       P R I M A R                                                

 

                                      

                                                                   D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița în ședință  ordinară

                                                               în data de  25.11.2021

 

 

 

              Primarul comunei Tătărani, judetul Dâmbovița,    

            Având în vedere :

             –  Prevederile art.133 alin.(1)si art.134 alin.1) lit. ”a” , alin.5) si art.135 alin.1) alin.3) si alin.4) din Ordonanța de Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

               În temeiul art.155 alin.1) lit.”b” si art.196 alin.1) lit.”b” din Ordonațta de  Urgentă  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

D I S P U N E:

                                                 

 

              Art.1-  Se convoacă Consiliul local Tătărani, județul  Dâmbovița în  ședință  ordinară   în data 25.11.2021, orele 16,00.

                    (1)- Ședința  se va desfășura în  Căminul cultural din satul Gheboieni, comuna Tătărani cu participarea fizică a consilierilor locali.

               Art.2- Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în  Proiectul ordinii de zi al ședinței , ca anexă  la prezenta dispoziție.

              Art. 3- Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local  sunt puse la dispoziția consilierilor  locali pe suport de hârtie  la sediul Primăriei comunei Tătărani.

              Art.4- Proiectele de hotărâre au fost trimise spre avizare  celor trei comisii  de specialitate din cadrul   consiliului local.

              Art.5- Consilierii  locali   pot formula  și  depune amendamente de fond sau de formă la proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art.2 din prezenta dispoziție, în condițiile art.138 alin.(12) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare.

            Art.6- Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei dispoziții  se obligă secretarul general al comunei Tătărani, pentru comunicare către autoritățile, instituțiile publice și persoanelor interesate și se aduce la  cunostință publică.

 

 

 

       TĂTĂRANI                                                                                               P R I M A R

        Nr.232                                                                                          PĂTRU  CONSTANTIN

        Data-19.11.2021 

                          

 

 

                     Contrasemnează pentru  legalitate,    

                              Secretar general  comună  

                                 MIHĂILĂ  MIOARA

 

 

 

           R O M ÂN I A

  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA                                                          Anexă  la Dispoziția

   COMUNA TĂTĂRANI                                                             Nr.232 /19.11.2021                                                                   

         

 

 

Proiectul  ordinii  de   zi   a ședinței ordinare a

Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița  din data de 28.10.2021   

                                                                

                   PROIECTE DE  HOTĂRÂRE:

  1. .Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare.

   2.- Proiect de hotărâre a consiliului local, Nr.50/26.10.2021 privind completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru  anul   2021.

        – inițiator Primarul comunei Tătărani

 3.- Proiect de hotărâre a consiliului local Nr.55/09.11.2021 privind  desemnarea  reprezentanților Consiliului local Tătărani  în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Tătărani, anul școlar 2021-2022.

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

  4.- Proiect de hotărâre a consiliului local, Nr.57/12.11.2021 privind atestarea Inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al unității administrativ- teritoriale  Tătărani, judeţul Dâmboviţa.

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

  5.- Proiect de hotărâre a consiliului local, Nr.58/18.11.2021 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE, actualizat  pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați  ai proiectului.

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

 6.- Proiect de hotărâre a consiliului local, Nr.59/18.11.2021 privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente UAT comuna Tătărani și a participării Consiliului Local al  comunei Tătărani la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020.

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

 7.- Proiect de hotărâre a consiliului local,  Nr.60/18.11.2021 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” .

      – inițiator Primarul comunei Tătărani

  8.- Proiect de hotărâre a consiliului local,  Nr.61/19.11.2021 privind aprobarea Execuției  bugetare  pe trimestrul al  III – lea al  anului  2021  privind bugetul de venituri și cheltuieli  al   comunei Tătărani, județul Dâmbovița și a Raportului de analiza privind redimensionarea cheltuielilor.

     – inițiator Primarul comunei Tătărani                                                                                      

                                                                                                        P R I MA R

                                                                                               PĂTRU CONSTANTIN

            Redactat:          –    Secretar general comună

                                                           Mihăilă Mioara

  •   Birou financiar-contabilitate

               Baicu Traian

 

 

Distribuie:

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


hymarco
novarealex1.jpg Valeriana

Trimite știrea ta > 0737 449 352 > [email protected]
Gopo

CITEȘTE ȘI

soundservice SPMT
Newsletter Gazeta Dambovitei
Introdu adresa ta de e-mail si vei fi la curent cu cele mai importante stiri din Targoviste si din judetul Dambovita.
E-mailul tau nu va fi facut public
Webhosting Armand Media