A intrat în vigoare Ordinul preşedintelui ANAF privind cazurile speciale de executare silită

                                 COMUNICAT DE PRESĂ privind executarea silită – Cazuri speciale

 

Începând cu data de 01 ianuarie 2016 a intrat în vigoare  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3744/2015 privind  stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită

În sensul prezentului ordin, prin cazuri speciale de executare silită se înţelege punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în materie de executare, generată de:

  1. hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, prin care s-a dispus recuperarea unor creanţe bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte entităţi;
  2. înscrisurile emise în materie penală de către instanţele de judecată, privind ducerea la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a măsurilor asigurătorii sau, după caz, de ridicare a acestora;
  3. hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate ca urmare a sesizărilor formulate de către comisiile de cercetare a averilor de pe lângă curţile de apel, prin care s-a dispus fie confiscarea unei cote-părţi dintr-un bun sau a anumitor bunuri determinate, constatate ca fiind dobândite nejustificat, fie plata unei sume de bani egale cu valoarea bunului dobândit nejustificat;
  4. ordinele ministrului finanţelor publice prin care s-a dispus blocarea fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietate, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate, ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
  5. alte titluri executorii prin care se stabilesc dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotărâri judecătoreşti definitive, cele prin care se stabileşte cuantumul cheltuielilor de executare silită, precum şi cele prin care se stabileşte suma reprezentând diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite cu urmărirea bunului.

rusuTotodată, personalul din cadrul Direcţiei executări silite cazuri speciale poate participa direct la efectuarea acţiunilor de executare silită cazuri speciale, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de executori fiscali coordonatori, de regulă, în următoarele situaţii:

  1. în cazul în care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depăşeşte pragul de 10 milioane euro, echivalentul în lei;
  2. în cazul în care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;
  3. în cazul blocării fondurilor şi resurselor economice ale persoanelor desemnate ce fac obiectul sancţiunilor internaţionale, potrivit legii;
  4. la solicitarea scrisă a vicepreşedintelui coordonator al activităţii de colectare a veniturilor bugetare;
  5. în cazurile identificate la nivelul Direcţiei executări silite cazuri speciale ca fiind de o complexitate deosebită.

 

Pentru informarea contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor legale mai sus menţionate, organul fiscal central competent în administrare îi va notifica ori de câte ori intervin modificări cu privire la cazurile speciale de executare silită, precum şi cu privire la structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită.

 

                           Ec. EMILIAN RUSU

                                   SEF ADMINISTRATIE

 


Regata Valeriana

Gurmand + Raiman
Daca ti-a placut acest articol il poti distribui:

Lasă un răspuns

Info politica de confidentialitate

Cititorii Gazetei - Google.com
Cititorii Gazetei - Trafic.ro